مهندسین مشاور پارس پیاب

پلتفرم مناقصات نسخه 1.0 سامانه‌ای تخصصی برای ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به انواع مناقصات و پروژه‌ها می باشد. در این سامانه ضمن دسته‌بندی متنوع انواع مناقصات و پروژه‌ها ساختار تخصصی برای گزارشگیری و جستجو، طراحی و پیاده سازی شده است.